Statuten

STATUTEN van de VERENIGING STEUN OOST-SOEMBA (S.O.S.)

(Als rechtspersoon geregistreerd onder nummer V 506552 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort)

 

Artikel 1. NAAM

De naam van de vereniging is: "Vereniging Steun Oost-Soemba", afgekort: "Vereniging S.O.S."; zij heeft haar zetel te Amersfoort.

 

Artikel 2. DUUR

De vereniging, die op vier maart 1967 werd opgericht, is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3. GRONDSLAG

De grondslag van de vereniging is Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

Artikel 4. DOEL

De vereniging stelt zich ten doel - zowel in nauwe samenwerking met, als ten dienste van die Nederlands(e) Gereformeerde Kerken***, die correspondentie voeren met en hulp verlenen aan de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba - in de ruimste zin des woords steun te verlenen aan de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba en aan de van haar uitgaande Evangelieprediking onder de heidenen.

Tevens bedoelt de vereniging mede te werken aan het herstel, het behoud en de versterking van de band tussen de Nederlands(e) Gereformeerde Kerken en de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba.

 

*** Bedoeld zijn de "De Gereformeerde Kerken in Nederland" (postaal ook wel aangeduid met de toevoeging "vrijgemaakt"), waarvan een deel (om verwarring te voorkomen) sinds 19 mei 1979 de naam heeft aangenomen "Nederlands Gereformeerde Kerken".

 

Artikel 5. WERKZAAMHEDEN

De vereniging streeft er naar de in artikel 4 genoemde doeleinden te bereiken door:

a. hulp te bieden aan de in artikel 4 genoemde corresponderende Kerken in Nederland bij haar steunverlening aan de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba, opdat deze de haar van God gegeven roeping tot Evangelieverkondiging op Soemba en eventueel elders in Indonesië kunnen volgen;

b. het verzamelen van gelden en goederen, teneinde de Kerken van Oost-Soemba te steunen, opdat zij mede daardoor in staat zullen zijn het Woord Gods in haar heidense omgeving uit te dragen;

c. het inzamelen en doen inzamelen van gelden en goederen, benodigd om te voorzien in de stoffelijke noden van ambtsdragers en leden van de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba;

d. het verkrijgen van gelden en goederen, benodigd voor de schoolhulp, medische verzorging en overige ontwikkelingshulp, daar, waar de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba zulks nodig oordelen, alsmede het zorgen voor het daartoe benodigde personeel;

e. de uitgifte van een eigen blad;

f. alle andere wettige middelen, die aan de door haar gestelde doeleinden bevorderlijk kunnen zijn.

 

Artikel 6. LIDMAATSCHAP

1. Allen, die lid zijnde van een Nederlands(e) Gereformeerde Kerk, hun instemming betuigen met de in de artikelen 3 en 4 omschreven grondslag en doelstelling van de vereniging, kunnen als lid toetreden en betalen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen minimumcontributie, welke bij de oprichting is vastgesteld op ¦ 15,--.

In deze contributie is begrepen het abonnement op de in artikel 5 genoemde periodiek.

2. De leden der vereniging worden door de secretaris of administrateur van het bestuur onder vermelding van datum ingeschreven in een ledenregister.

3. De leden kunnen zich plaatselijk of streeksgewijs verenigen tot afdelingen, die een eigen secretariaat voeren.

 

Artikel 7. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt

a. door overlijden,

b. door schriftelijke opzegging aan de secretaris of administrateur met inachtneming van een termijn van één maand vóór het verstrijken van het verenigingsjaar,

c. door opzegging door het bestuur. Deze kan onder meer plaats vinden in geval van niet-betaling van de verschuldigde contributie of het niet meer voldoen aan de andere in het eerste lid van artikel 6 gestelde voorwaarden. In het laatste geval heeft het betrokken lid het recht zich te beroepen op de eerstvolgende ledenvergadering.

2. Als een lid in de loop van het jaar zijn lidmaatschap beëindigt, blijft het niettemin zijn jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

3. De beëindiging van het lidmaatschap blijkt uit de gedateerde doorhaling in het door de secretaris of administrateur bijgehouden ledenregister.

 

Artikel 8. LEDENVERGADERING

1. Algemene bepalingen

a. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de Wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

b. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping dient schriftelijk (liefst d.m.v. het eigen orgaan, genoemd in art.5e) ten minste 7 dagen tevoren verzonden te zijn, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

c. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij ontstentenis van beiden, kan de ledenvergadering een lid aanwijzen om de vergadering te leiden.

d. Van het verhandelde ter vergadering worden door de secretaris of door een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de notulist worden ondertekend en - na goedkeuring door een volgende ledenvergadering - ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering mede ondertekend.

e. De ledenvergadering is vrij toegankelijk voor alle leden en belangstellenden. Het bestuur heeft echter het recht om niet-leden of geschorste leden de toegang te ontzeggen.

f. Elk lid (dat niet geschorst is) heeft vrije toegang en heeft één stem. Een lid, dat niet aanwezig kan zijn, kan zijn stem rechtstreeks schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken of een ander lid schriftelijk volmachtigen zijn stem uit te brengen.

g. Bij een niet-schriftelijk ingediend voorstel, dat wordt aangenomen, zal de samenvatting van de voorzitter van het genomen besluit beslissend zijn, tenzij iemand van de stemgerechtigde leden onmiddellijk daarna de juistheid van die samenvatting betwist. In dat geval zal de schriftelijk vastgelegde conclusie van de voorzitter (als besluit van de ledenvergadering) in stemming worden gebracht. De uitslag van deze stemming zal beslissend zijn.

h. Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

i. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één der stemgerechtigde leden het gewenst acht dat de stemming schriftelijk zal geschieden. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigd lid hoofdelijke stemming verlangt.

j. Indien bij stemming over personen geen der candidaten de vereiste meerderheid van stemmen behaalt, zal een herstemming plaats vinden tussen de twee candidaten, die het grootste aantal stemmen behaalden. Bij staking van stemmen wordt de oudste in jaren geacht gekozen te zijn.

k. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het desbetreffende voorstel geacht verworpen te zijn.

l. Afgezien van de hieronder genoemde jaarvergadering, kunnen ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk oordeelt.

m Het bestuur is verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van tenminste 15 - of indien het aantal leden 140 of minder bedraagt, een/tiende van de - stemgerechtigde leden. Nadat het verzoek is ontvangen, moet die ledenvergadering binnen de termijn van vier weken bijeengeroepen worden, tenzij de indieners van het verzoek met een latere datum instemmen. Indien het bestuur binnen veertien dagen geen gevolg geeft aan het verzoek, kunnen de indieners van het verzoek zelf overgaan tot bijeenroeping van een ledenvergadering overeenkomstig hetgeen hierboven (sub 1.b) in dit artikel bepaald is. Zij mogen daarvoor gebruik maken van het in art.5e genoemde eigen blad, of - indien dat blad niet op tijd verschijnt - van het adressenbestand der leden, dat het bestuur verplicht is hun ter beschikking te stellen.

2. Jaarvergadering

Tenminste eenmaal per jaar, en wel bij voorkeur in de maand mei, wordt een landelijke ledenvergadering bijeengeroepen, ook wel genoemd: "de jaarvergadering".

Op deze ledenvergadering verantwoordt het bestuur zich inzake het gevoerde beleid en beheer en wordt voorzien in ontstane vacatures, zodat - afgezien van andere onderwerpen -als vaste agendapunten steeds aan de orde komen:

a. notulen van de vorige ledenvergadering

b. het jaarverslag van de secretaris;

c. het financiële jaarverslag, ondertekend door alle bestuursleden (zoals voorgeschreven is in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, art.48 lid 1);

d. een begroting voor het lopende verenigingsjaar;

e. verslag van de kascontrolecommissie (bedoeld in art.11), alsmede benoeming van nieuw lid van die commissie;

f. verkiezing van een bestuurslid (of eventueel: -leden)

 

Artikel 9. BESTUUR

1. Samenstelling

a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. Zij worden uit de leden der vereniging door de landelijke ledenvergadering gekozen.

b. Jaarlijks stelt, volgens een door het bestuur vastgesteld rooster, één lid van het bestuur zijn mandaat ter beschikking, doch is daarop terstond herkiesbaar, mits voorgedragen als hieronder (sub c,d en e) aangegeven.

c. Ter vervulling van een vacature stelt het bestuur een dubbeltal, dat door de ledenvergadering aangevuld kan worden met andere candidaten.

d. Ook kan door het bestuur voor een vacature één persoon ter verkiezing worden voorgedragen, opdat hij/zij met algemene stemmen (acclamatie) tot bestuurslid wordt verkozen. Uiteraard behoudt elk lid het recht een tegencandidaat te stellen, waardoor vanzelf het voorstel tot verkiezing bij acclamatie verworpen wordt.

e. De door het bestuur voorgestelde candidaten dienen tenminste zeven dagen vóór de vergadering ter kennis van de leden te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de bindendheid van de bestuursvoordracht vervalt; de candidaatstellingen door leden dienen door tenminste drie hunner ondertekend en met schriftelijke bewilliging van de voorgedragene(n) vóór de aanvang der vergadering waarop de verkiezing plaats vindt bij het bestuur te worden ingediend, bij gebreke waarvan die candidaatstellingen ongeldig zijn.

f. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de laatste plaats in (is dus het laatst aan de beurt van aftreden), tenzij anders overeengekomen is.

g. Missionaire arbeiders van de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba zijn, door hun positie (qualitate qua), automatisch (adviserend) lid van het Bestuur. Zij zijn bestuurslid, maar hebben in het Bestuur slechts adviserende stem. Ingeval dezen in Nederland zijn, dienen zij steeds ter bestuursvergadering uitgenodigd te worden.

h. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden, door periodieke aftreding, door bedanken en door ontslag door de ledenvergadering, waartoe deze vergadering te allen tijde gerechtigd is.

2. Functionering

a. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een administrateur aan. Het kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

b. Het bestuur vergadert zo vaak zijn voorzitter of tenminste drie zijner leden, de adviserende leden inbegrepen, zulks nodig oordelen, doch tenminste drie maal 's jaars.

Elke bestuursvergadering wordt, twee weken voordat zij gehouden wordt, door de secretaris geconvoceerd met vermelding van de agenda.

Op elke vergadering worden tijd en plaats van de volgende vergadering vastgesteld.

c. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of door een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de notulist worden ondertekend. Na goedkeuring door een volgende bestuursvergadering, worden ze - ten blijke daarvan - door de voorzitter mede ondertekend.

d. De redactie van het eigen blad wordt gevormd door het bestuur of door personen, door het bestuur aangewezen.

 

Artikel 10. TAAK, BEVOEGDHEID en VERANTWOORDING

van het BESTUUR

a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en geeft dus leiding aan de door de vereniging te verrichten werkzaamheden.

b. Indien het aantal bestuursleden beneden de helft is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter wel verplicht alvorens verder op te treden een ledenvergadering bijeen te roepen, opdat in de vacatures voorzien wordt.

c. Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen, opdat deze, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak uitvoeren.

d. Het bestuur is financieel volledig bevoegd. Indien echter op enig moment voorzienbaar is, dat op enig punt de reële uitgaven aanmerkelijk hoger zullen zijn dan de uitgaven, die in de goedgekeurde begroting voorkomen, is het bestuur verplicht de leden daarvan ten spoedigste op de hoogte stellen, opdat dezen desgewenst van hun recht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering gebruik kunnen maken.

e. Het bestuur is bevoegd gelden ter leen te verstrekken, met dien verstande, dat zonder voorafgaande toestemming van de ledenvergadering op enig moment niet meer gelden mogen uitstaan dan een bedrag van twintigduizend gulden (¦ 20.000). Hetzelfde geldt voor het ter leen opnemen van gelden, met dien verstande, dat deze beperking niet geldt voor normale bankcredieten.

f. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te maken, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

g. Het bestuur is rekening en verantwoording verschuldigd inzake het gevoerde beleid en beheer aan de ledenvergadering en doet dit in de vorm van het jaarverslag van de secretaris en van het financiële jaarverslag.

h. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

i. Het financiële jaarverslag bestaat uit een staat van baten en lasten en een balans met - zonodig - een toelichting. Het wordt, nadat de in artikel 11 genoemde kascontrole heeft plaats gehad, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar in het eigen blad gepubliceerd, en wordt daarna in de jaarvergadering besproken. Goedkeuring door de ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge.

j. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

1. hetzij door het bestuur;

2. hetzij door de voorzitter en een ander bestuurslid;

3. hetzij door één persoon, die blijkens een door voorzitter en secretaris ondertekende volmacht gemachtigd is.

 

Artikel 11. KASCONTROLE

a. De jaarlijkse ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Elk jaar treedt het langstzittende lid af, in wiens plaats een nieuw lid benoemd wordt. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

b. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden der vereniging.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

c. Het bestuur is verplicht de gecontroleerde financiële bescheiden tien jaar lang te bewaren.

 

Artikel 12. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

1. De artikelen 3, 4, 6 eerste lid en 12 van deze statuten kunnen niet gewijzigd worden, tenzij door een ledenvergadering, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, daartoe met algemene stemmen besloten wordt.

Overigens kunnen deze statuten gewijzigd worden op voorstel van het bestuur of van enig lid der vereniging op elke ledenvergadering, waarop tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, indien de letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging, tegelijk met de convocatie tot deze ledenvergadering, ten minste veertien dagen tevoren aan de leden toegezonden is.

2. Indien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende ledenvergadering voornoemd voorstel tot wijziging in behandeling genomen worden, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, mits deze vergadering op wettige wijze geconvoceerd is met de uitdrukkelijke vermelding dat de voorgestelde, reeds gepubliceerde wijziging wederom aan de orde zal komen.

3. Besluiten tot wijziging der statuten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt.

 

Artikel 13. OPHEFFING VAN DE VERENIGING

1. De vereniging kan slechts ontbonden worden, indien op een daartoe opzettelijk bijeengeroepen ledenvergadering, waarop tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, een daartoe strekkend voorstel met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen aangenomen wordt.

2. Indien op voornoemde ledenvergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt op gelijke wijze een nieuwe landelijke ledenvergadering bijeengeroepen, welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, het recht heeft met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen de vereniging ontbonden te verklaren.

3. De eventueel, na vereffening, aanwezige baten zullen geheel ten goede komen van de Vrij(gemaakt)e Kerken van Oost-Soemba.

4. Voor het overige is op de ontbinding, de vereffening en de bewaarplicht van haar boeken en bescheiden het in boek 2, titel 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde van toepassing.

 

Artikel 14. SLOTARTIKEL

In de gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur der vereniging, onverminderd zijn plicht tot verantwoording aan de ledenvergadering.