ANBI

SOS richt zich volgens haar statuten op:

1. STEUN verlenen aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST – Vrije Kerken van Oost-Soemba)
2. CONTACT onderhouden tussen de ‘Nederlands(e) Gereformeerde Kerken’ en de GGBST.

Dus een tweeledige doelstelling.

 

SOS is opgericht op 4 maart 1967, is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 januari 1969 no. 89 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer V 506552. Eind 2007 heeft SOS een beschikking (RSIN/fiscaal nummer: 80.31.80.068) ontvangen waarbij zij is erkend als ANBI per 1 januari 2008.

 

Er is een duidelijke relatie tussen SOS en het kerkgenootschap met de naam Nederlands Gereformeerde Kerken (kortweg: NGK-en). De NGK-en hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze groepsbeschikking ziet ook op SOS.

 

Als postadres van SOS geldt het adres van de secretaris.

 

De statuten bevatten geen bepaling over beloning van betrokkenen. SOS heeft echter geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun bestuurswerk.

 

Het beleid van SOS is gericht op het in de praktijk brengen van haar tweeledige doelstelling: het verlenen van STEUN en het onderhouden van CONTACT.

Het CONTACT tussen Nederland en Oost-Soemba is non-stop: digitaal, via papier en bezoeken over en weer naar behoefte en voor zover financieel verantwoord.

STEUN aan de GGBST wordt permanent gegeven door SOS, mede namens de NGK-en, vooral in de vorm van het zenden van geld.

 

Als uitvoering van het beleid hebben in 2021 onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden:

CONTACT

SOS heeft ook in 2023 vier maal een papieren nieuwsbrief uitgegeven en maandelijks een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven gaan naar adressen van NGK-en, leden van NGK-en naar leden van de GGBST. Een brede informatievoorziening via papieren en digitale nieuwsbrief versterkt de band tussen NGK-en en GGBST.

 

In het voorjaar van 2015 waren twee broeders vanuit Soemba op bezoek in Nederland. Diverse NGK-en zijn bezocht. Ook hebben de beide broeders en een delegatie van het bestuur van SOS gesproken met een delegatie van de NGK-Commissie Contact en Samenspreking buitenland.

 

In mei en juni 2017 is vanuit SOS een bezoek gebracht aan Soemba. De wederzijdse relatie is verstevigd en het zicht van het SOSbestuur op de behoeften binnen de GGBST is verduidelijkt. In de Nieuwsbrieven is hiervan verslag gedaan.

 

Van 10 januari t/m 5 februari 2020 zijn de twee Soembanese broeders die in 2015 in Nederland waren, opnieuw in Nederland geweest. Diverse ontmoetingen met kerkelijke instanties en particulieren hebben plaatsgevonden. De onderlinge band is duidelijk verstevigd door het bezoek. 

 

Inmiddels (mei 2024) wordt weer gedacht aan een bezoek aan Soemba, nu corona enigszins onder controle lijkt te zijn. Concreet zijn de plannen nog niet. De bouwkundige staat van het zendingshuis zal eerst worden verbeterd om de delegatie veilig te kunnen huisvesten. Naar verwachting kan er in de zomer van 2025 een bezoek worden gebracht aan Soemba.

Steun

SOS maakt geld over naar de GGBST voor incidentele doelen en voor drie hoofddoelen.

Wat de incidentele doelen betreft, er is in 2023 bijvoorbeeld geld ingezameld voor laptops waarmee scholieren onderwijs volgen en examens maken. Ook is er geld besteed aan het (ver)bouwen en herstellen van een aantal kerken.

De drie hoofddoelen staan hieronder. De bedragen die op deze doelen in 2023 zijn uitgegeven, staan in het financiële staatje hieronder.

 

1. Het levensonderhoud van en de opleiding tot guru-Injil en pendeta. Het bedrag dat jaarlijks onder de noemer ‘Soembanese kerken’ wordt gegeven, is vooral voor dit hoofddoel bestemd. Dat bedrag (enkele duizenden Euro’s) laat SOS elk jaar zakken om de Soembanezen wat meer op het pad van zelfvoorziening te brengen. Soms wordt de opleiding van een specifiek persoon gesponsord; dat is in 2023 niet gebeurd.

 

2. Medische hulp. SOS maakt jaarlijks geld over voor de aanschaf van medicijnen (onder meer tegen tbc en malaria). Een enkele keer maakt SOS geld over voor de medische behandeling van een persoon; dat is in 2023 niet gebeurd. 

 

3. Scholing. In Parai Puluhamu bestaat basisonderwijs (Sekolah Dasar - SD) en het eerste voortgezet onderwijs (Sekolah Menengah Pertama – SMP). Het is onderwijs op christelijke grondslag. En dat niet alleen voor de kinderen van de kerk van deze plaats, maar ook voor kinderen in de omgeving die niet naar de kerk gaan. Op deze manier is het onderwijs ook evangelisatiewerk. Het onderwijs kost veel geld. Deels wordt dat door de overheid betaald, maar omdat het ‘bijzonder’ onderwijs is, moet veel zelf worden betaald en dat wordt door SOS gesponsord.


FINANCIËN

In 2023 heeft SOS € 26.617,67 binnengekregen en is € 28.355,45 uitgegeven.

Voor 2024 heeft SOS aan inkomsten € 25.250,00 begroot en aan uitgaven € 19.350,00.