ANBI

SOS richt zich volgens haar statuten op:

1. STEUN verlenen aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST – Vrije Kerken van Oost-Soemba)
2. CONTACT onderhouden tussen de ‘Nederlands(e) Gereformeerde Kerken’ en de GGBST.

Dus een tweeledige doelstelling.

 

SOS is opgericht op 4 maart 1967, is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 januari 1969 no. 89 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer V 506552. Eind 2007 heeft SOS een beschikking (RSIN/fiscaal nummer: 80.31.80.068) ontvangen waarbij zij is erkend als ANBI per 1 januari 2008.

 

Er is een duidelijke relatie tussen SOS en het kerkgenootschap met de naam Nederlands Gereformeerde Kerken (kortweg: NGK-en). De NGK-en hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze groepsbeschikking ziet ook op SOS.

 

Als postadres van SOS geldt het adres van de secretaris.

 

De statuten bevatten geen bepaling over beloning van betrokkenen. SOS heeft echter geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun bestuurswerk.

 

Het beleid van SOS is gericht op het in de praktijk brengen van haar tweeledige doelstelling: het verlenen van STEUN en het onderhouden van CONTACT.

Het CONTACT tussen Nederland en Oost-Soemba wil SOS non-stop houden: digitaal, via papier en bezoeken over en weer naar behoefte en voor zover financieel verantwoord.

STEUN aan de GGBST wordt permanent gegeven door SOS, mede namens de NGK-en, vooral in de vorm van het zenden van geld voor onder meer: de aanschaf van goederen en instandhouding/ontwikkeling van basis- en voortgezet onderwijs en internaten.

 

Als uitvoering van het beleid hebben in 2017 onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden:

CONTACT

SOS heeft ook in 2017 vier maal een papieren nieuwsbrief uitgegeven en maandelijks een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven gaan naar adressen van NGK-en, leden van NGK-en, leden van GKv-en en naar leden van de GGBST. Een ruimhartige informatievoorziening via papieren en digitale nieuwsbrief versterkt de band tussen NGK-en en GGBST.

 

In het voorjaar van 2015 waren twee broeders vanuit Soemba op bezoek in Nederland. Diverse NGK-en zijn bezocht. Ook hebben de beide broeders en een delegatie van het bestuur van SOS gesproken met een delegatie van de NGK-Commissie Contact en Samenspreking buitenland. Gedacht wordt dit te herhalen in 2019.

 

Van eind mei tot en met half juni 2017 is vanuit SOS een bezoek gebracht aan Soemba. De wederzijdse relatie is verstevigd en het zicht van het SOSbestuur op de behoeften binnen de GGBST is verduidelijkt. In de Nieuwsbrieven wordt hiervan verslag gedaan.

Steun

Ook in 2017 zijn weer geldbedragen overgemaakt naar de GGBST als sponsorgeld van studenten aan hogere opleidingen. Het ging om opleidingen tot docent in computerkunde, rekenkunde en burgerschapsvorming. Ook is geld overgemaakt voor een studente verpleegkunde.

 

Verder is ook in 2017 algemene financiële steun gegeven voor: *medische zorg,

*het basis- en voortgezet onderwijs in de plaats Parai Puluhamu

*alle gemeenten van de GGBST.


FINANCIËN

In 2017 heeft SOS € 30.447,26 binnengekregen en is € 34.292,44 uitgegeven.

Voor 2018 heeft SOS aan inkomsten € 29.050 begroot en aan uitgaven € 31.425.